Wdrażanie HACCP

Hazard Analysis Critical Control Points

System Analizy Zagrożeń I Krytycznych Punktów Kontroli

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce wymaganiami prawnymi każdy producent produkujący lub wprowadzający do obrotu żywność (za wyjątkiem producentów na etapie produkcji pierwotnej) ma obowiązek wdrożenia zasad systemu HACCP. Obowiązek ten spoczywa na kierującym zakładem lub osobie przez niego upoważnionej.

HACCP jest systemowym podejściem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń dla przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji żywności.

Zasady HACCP zostały zdefiniowane w Ustawie z 11 maja 2001r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 25 sierpnia 2006r. i Rozporządzeniu WE 852/2004 z 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych:

HACCP 

Przy wdrożeniu HACCP bazujemy na zaleceniach Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius) obejmujących między innymi:

 • utworzenie/powołanie zespołu HACCP,
 • opisanie produktu,
 • opracowanie schematów technologicznych,
 • określenie zagrożeń i przeprowadzenie analizy ryzyka ich wystąpienia,
 • określenie krytycznych punktów kontroli tzw. CCP
 • określenie celów i granic tolerancji dla każdego CCP,
 • opracowanie systemu monitorowania CCP,
 • ustalenie działań korygujących,
 • opracowanie procedur weryfikacji
 • prowadzenie dokumentacji i zapisów.

System HACCP wymaga ciągłej weryfikacji i aktualizacji pod kątem zmian i utrzymania zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.

Oferta ISO Complex obejmuje m.in.:

 • audity HACCP na zgodność z Codex Alimentarius i wymaganiami prawnymi,
 • audity dostawców klienta wg. indywidualnych wymagań określonych przez klienta auditu,
 • doradztwo i opracowywanie systemu HACCP dla nowo powstałych producentów,
 • weryfikację istniejących systemów HACCP na zgodność z obowiązującymi wymaganiami,
 • szkolenia wstępne i okresowe personelu w zakresie: Dobrej Praktyki Produkcyjnej, Dobrej Praktyki Higienicznej i wymagań systemu HACCP.