Wdrażanie ISO

ISO to Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna zrzeszająca krajowe jednostki normalizacyjne z całego świata. Opracowywane przez Komitety Techniczne ISO normy międzynarodowe stanowią pozytywny wkład dla rozwoju przedsiębiorczości. Normy wprowadzają standaryzację w oparciu o dobre praktyki zarządzania i oceny zgodności oraz ułatwiają handel, szerszą wiedzę i innowacyjny postęp poprzez ujednolicone podejście do zarządzania.

Wdrożenie i certyfikacja systemów zarządzania wg standardów ISO jest często wykorzystywana zarówno w sektorze prywatnym, jak i państwowym w celu zwiększenia zaufania do wyrobów i usług dostarczanych przez organizacje, pomiędzy partnerami w relacjach biznesowych, przy wyborze dostawców w łańcuchu dostaw oraz w związku z prawem do składania ofert dotyczących umów na dostawy.

Dodatkowo posiadanie wdrożonego i certyfikowanego systemu zarządzania może przynieść Państwu także inne wymierne korzyści np. punkty przy kontraktowaniu usług medycznych w NFZ lub ubieganiu się o dotację UE z PARP lub regionalnych programów operacyjnych.

 • JAKOŚĆ ISO 9001

  System Zarządzania JakościąISO-9001

  System Zarządzania Jakością to sposób w jaki organizacja wykonuje i nadzoruje swoje działania, które są związane bezpośrednio lub pośrednio ze spełnieniem wymagań jej klientów. Wymagania ISO 9001 są ogólne i przeznaczone do stosowania przez wszystkie organizacje, niezależnie od ich rodzaju, wielkości i dostarczanego wyrobu czy usługi. System zarządzania jakością buduje się w oparciu o wymagania nowej normy:

  PN-EN ISO 9001:2015*
  (poprzednio PN-EN ISO 9001:2009)

  *Norma ISO 9001 jest normą przeznaczoną do certyfikacji przez stronę trzecią tj. przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania. W związku z ukazaniem się nowej normy ISO 9001:2015 z dniem 15.09.2018r. skończył się okres przejściowy po którym wygasały ważności certyfikatów wydanych na zgodność z ISO 9001:2008 lub PN-EN ISO 9001:2009.

  Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:

  • osiągnięcie i utrzymanie jakości wyrobów lub usług spełniających wymagania klienta,
  • wykazanie zdolności do spełnienia mających zastosowanie przepisów prawnych i innych np. wymagań kontraktowych itp.,
  • większa koncentracja na celach organizacji i oczekiwaniach klientów,
  • zwiększenie zadowolenia klientów poprzez doskonalenie funkcjonowania organizacji i jej produktywności,
  • otwarcie nowych możliwości rynkowych,
  • uzyskanie certyfikatu jakości ISO 9001 wydanego przez jednostkę certyfikującą.

  Etapy wdrożenia ISO 9001 przez ISO-Complex:

  • audit wstępny – przegląd statusu klienta
  • identyfikacja procesów i określenie kontekstu organizacji,
  • przywództwo – określenie polityki, celów jakości oraz zakresu systemu,
  • określenie struktury i opracowanie dokumentacji systemu zarządzania jakością,
  • konsultowanie rozwiązań i szkolenia personelu,
  • wdrożenie systemu zarządzania jakością,
  • weryfikacja funkcjonowania i oceny osiągnięć systemu zarządzania,
  • przygotowanie do certyfikacji w jednostce certyfikującej.

 • ŚRODOWISKO ISO 14001

  System Zarządzania ŚrodowiskowegoISO-14001

  System Zarządzania Środowiskowego to sposób w jaki organizacja postępuje aby zminimalizować negatywny wpływ jej działań, wyrobów i usług na środowisko naturalne. Wymagania ISO 14001 są przeznaczone do stosowania przez wszystkie organizacje, niezależnie od ich rodzaju, wielkości i dostarczanego wyrobu czy usługi. System zarządzania środowiskowego buduje się w oparciu o wymagania nowej normy:

   PN-EN ISO 14001:2015*
  (poprzednio PN-EN ISO 14001:2005)

  *Norma ISO 14001 jest normą przeznaczoną do certyfikacji przez stronę trzecią tj. przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania. W związku z ukazaniem się nowej normy ISO 14001:2015 z dniem 15.09.2018r. skończył się okres przejściowy po którym wygasły ważności certyfikatów wydanych na zgodność z ISO 14001:2004 lub PN-EN ISO 14001:2005.

   Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:

  Systematyczne podejście do zarządzania środowiskowego może dostarczać organizacji możliwości do wspierania zrównoważonego rozwoju poprzez:

  • minimalizacja, zapobieganie i łagodzenie negatywnych wpływów na środowisko,
  • efektywne wykorzystanie zasobów na każdym etapie działalności,
  • wspieranie organizacji w spełnianiu wymagań obowiązkowych i zobowiązań dobrowolnych;
  • nadzorowanie lub wywieranie wpływu na sposób, w jaki produkty i usługi organizacji są projektowane, produkowane, dystrybuowane, używane i likwidowane,
  • osiągnięcie korzyści finansowych i operacyjnych, które mogą wyniknąć z realizacji alternatywnych rozwiązań przyjaznych dla środowiska,
  • przekazywanie informacji o środowisku istotnym/odpowiednim stronom zainteresowanym,
  • uzyskanie certyfikatu ISO 14001 wydanego przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania.

  Etapy wdrożenia ISO 14001 przez ISO-Complex:

  • audit wstępny – przegląd statusu klienta,
  • identyfikacja mających zastosowanie przepisów prawnych, zezwoleń i decyzji środowiskowych,
  • określenie kontekstu organizacji,
  • przywództwo – określenie polityki środowiskowej, celów, odpowiedzialności i uprawnień,
  • identyfikacja aspektów środowiskowych,
  • określenie struktury i opracowanie dokumentacji systemu zarządzania środowiskowego,
  • konsultowanie rozwiązań i szkolenia personelu,w
  • drożenie systemu zarządzania środowiskowego,
  • weryfikacja funkcjonowania i oceny osiągnięć systemu zarządzania,
  • przygotowanie do certyfikacji w jednostce certyfikującej.

 • PN-ISO 45001 / OHSAS 18001 / PN-N 18001

  System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną PracyISO-18001

  System Zarządzania BHP umożliwia organizacji opracowanie polityki i celów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem wymagań wynikających z przepisów prawnych i innych wymagań dotyczących tej dziedziny.

  Wymagania ISO 45001 (wcześniej PN-N 18001 lub OHSAS 18001) są przeznaczone do stosowania przez wszystkie organizacje, niezależnie od ich rodzaju, wielkości i dostarczanego wyrobu czy usługi.

  System zarządzania bhp buduje się w oparciu o wymagania:
  Międzynarodowej normy PN-ISO 45001:2018-06
  (poprzednio Polska Norma PN-N 18001:2004 oraz OHSAS 18001:2007)
  
  
  *Norma ISO 45001 jest normą przeznaczoną do certyfikacji przez stronę trzecią tj. przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania. W związku z ukazaniem się nowej normy PN-ISO 45001:2018-03 z dniem 30.03.2021r. kończył się okres przejściowy po którym wygasają ważności certyfikatów wydanych na zgodność z PN-N 18001:2004 lub OHSAS 18001:2007.

  Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania BHP wg norm serii ISO 45001:

  • minimalizacja i zapobieganie urazom, chorobom zawodowym oraz wypadkom przy pracy,
  • wysoka świadomość personelu w odniesieniu do bhp,
  • efektywne wykorzystanie zasobów na każdym etapie działalności,
  • wykazanie zdolności do spełnienia mających zastosowanie przepisów prawnych w zakresie bhp,
  • większa koncentracja na celach BHP i oczekiwaniach zainteresowanych stron,
  • systematyczny nadzór nad stanem bhp w organizacji,
  • zwiększenie świadomości z zakresie bhp (pracowników, dostawców, podwykonawców i klientów),
  • otwarcie nowych możliwości rynkowych,
  • testowanie procedur dotyczących sytuacji awaryjnych,
  • przekazywanie informacji o stanie stronom zainteresowanym.
  • uzyskanie certyfikatu OHSAS/PN-N 18001 wydanego przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania.

  Etapy wdrożenia PN-ISO 45001 przez ISO-Complex:

  • audit wstępny – przegląd statusu klienta,
  • identyfikacja mających zastosowanie przepisów prawnych, zezwoleń i decyzji w zakresie bhp,
  • określenie polityki bhp, celów, odpowiedzialności i uprawnień,
  • identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego,
  • określenie struktury i opracowanie dokumentacji systemu zarządzania bhp,
  • konsultowanie rozwiązań i szkolenia personelu,
  • wdrożenie systemu zarządzania bhp,
  • weryfikacja funkcjonowania i oceny osiągnięć systemu zarządzania bhp,
  • przygotowanie do certyfikacji w jednostce certyfikującej.

 • ISO 22000

  System Zarządzania Bezpieczeństwem ŻywnościISO-22000

  System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zbiór powiązanych ze sobą lub wzajemnie elementów mających na celu ustanowienie polityki, celów i komunikacji na każdym etapie niezbędnych do zapewnienia że wszystkie mających znaczenie zagrożenia bezpieczeństwa żywności są zidentyfikowane i należcie nadzorowanie.

  Wymagania ISO 22000 są przeznaczone dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego, niezależnie od jej rodzaju, wielkości i dostarczanego wyrobu czy usługi. System zarządzania bezpieczeństwem żywności buduje się w oparciu o wymagania normy:

   PN-EN ISO 22000:2018-08
  (poprzednio PN-EN ISO 22000:2006)
  *Norma ISO 22000 jest normą przeznaczoną do certyfikacji przez stronę trzecią tj. przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania. W związku z ukazaniem się nowej normy PN-ISO 22000:2018-08 z dniem 29.06.2021r. kończy się okres przejściowy po którym wygasa ważność certyfikatów wydanych na zgodność z PN-EN ISO 22000:2006.

  Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000:

  • zdefiniowana polityka, cele i aspekty dotyczące bezpieczeństwa żywności,
  • identyfikacja zagrożeń, ich minimalizacja i dbanie o bezpieczeństwo produktu,
  • wysoka świadomość personelu w odniesie do bezpieczeństwa żywności,
  • wspieranie organizacji w spełnianiu wymagań obowiązkowych np. HACCP;
  • nadzorowanie lub wywieranie wpływu na sposób, w jaki produkty i usługi organizacji są projektowane, produkowane, dystrybuowane, konsumowane i likwidowane w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności,
  • osiągnięcie korzyści finansowych i operacyjnych, które mogą wyniknąć z realizacji alternatywnych rozwiązań przyjaznych dla bezpieczeństwa konsumentów,
  • przekazywanie informacji o bezpiecznych produktach stronom zainteresowanym,
  • uzyskanie certyfikatu ISO 22000 wydanego przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania.

  Etapy wdrożenia ISO 22000 przez ISO-Complex:

  • audit wstępny – przegląd statusu klienta,
  • identyfikacja mających zastosowanie przepisów prawnych i systemu HACCP,
  • określenie polityki, celów, metod komunikacji i gotowości reagowania na sytuacje kryzysowe,
  • programy wstępne, identyfikacja i analiza zagrożeń, ustanowienie planów HACCP,
  • określenie struktury i opracowanie dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności,
  • konsultowanie rozwiązań i szkolenia personelu,
  • wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności,
  • weryfikacja funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności,
  • przygotowanie do certyfikacji w jednostce certyfikującej.

 • ISO/IEC 27001

  Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem InformacjiISO-27001

  System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zbiór powiązanych ze sobą czynności mających na celu ustanowienie polityki, celów oraz adekwatnych zabezpieczeń które odpowiednio ochronią aktywa informatyczne oraz pozwolą uzyskać zaufanie zainteresowanych. Wymagania ISO/IEC 27001 są przeznaczone dla każdej organizacji niezależnie od jej rodzaju, wielkości, dostarczanego wyrobu czy natury biznesu.

  System zarządzania bezpieczeństwem informacji buduje się w oparciu o wymagania normy:

  PN-ISO/IEC 27001:2017-06 

  Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania informacji wg ISO/IEC 27001:

  • zrozumienie wymagań bezpieczeństwa informacji w organizacji,
  • zdefiniowana polityka, cele i ryzyka w odniesieniu do bezpieczeństwa informacji,
  • wysoka świadomość personelu w odniesieniu do bezpieczeństwa informacji,
  • wdrożenie i eksploatacji skutecznych zabezpieczeń aktywów informatycznych;
  • nadzorowanie lub wywieranie wpływu na sposób, w jaki produkty i usługi organizacji są projektowane, produkowane w odniesieniu do bezpieczeństwa informacji,
  • osiągnięcie korzyści biznesowych, które mogą wyniknąć z realizacji alternatywnych rozwiązań związanych z bezpieczeństwa informacji,
  • uzyskanie certyfikatu ISO/IEC 27001 wydanego przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania.

  Etapy wdrożenia ISO/IEC 27001 przez ISO-Complex:

  • audit wstępny – przegląd statusu klienta,
  • identyfikacja zagrożeń, zakresu i granic SZBI,
  • określenie polityki, celów, rodzajów zabezpieczeń,
  • szacowanie ryzyka,
  • ustanowienie deklaracji stosowania,
  • opracowanie dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
  • konsultowanie rozwiązań i szkolenia personelu,
  • wdrożenie zabezpieczeń i systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
  • testowanie zabezpieczeń i weryfikacja funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
  • przygotowanie do certyfikacji w jednostce certyfikującej.

 • ISO/IEC 17025

  Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.ISO-17025

  System ISO/IEC 17025 to dedykowany dla działalności laboratoryjnej system jakości zapewniający wykonanie i nadzorowanie badań/wzorcowań wg okręconych metod, poprzez kompetentny personel. Usługi laboratorium bezpośrednio i/lub pośrednio wiążą się ze spełnieniem wymagań jej klientów oraz innych zainteresowanych stron.

  Wymagania ISO/IEC 17025 są przeznaczone dla laboratoriów przeprowadzających badania i/lub wzorcowania, niezależnie od ich wielkości i zakresu działalności laboratoryjnej. W/w standard jest wykorzystywany przez jednostki akredytujące (w Polce Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie) do ocen w celów uzyskania akredytacji.

  System jakości w laboratorium buduje się w oparciu o wymagania normy:

   PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02* 
  (poprzednio PN-EN ISO/IEC 17025:2005)
  *Norma ISO/IEC 17025 jest normą przeznaczoną do akredytacji przez stronę trzecią tj. Polskie Centrum Akredytacji. W związku z ukazaniem się nowego wydania normy ISO/IEC 17025 z dniem 30.11.2020r. kończy się okres przejściowy po którym wygasną ważności certyfikatów wydanych na zgodność z PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Jeżeli system jakości ma służyć do celów akredytacyjnych oprócz wdrożenia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 należy uwzględnić dodatkowe wymagania (wytyczne) określone przez jednostkę akredytującą.

  Korzyści z wdrożenia systemu jakości wg ISO/IEC 17025:

  • potwierdzenie kompetencji organizacji w zakresie realizowanych badań/wzorcowań,
  • zdefiniowane: polityka, cele i metody badań i/lub wzorcowań,
  • wysoka świadomość personelu w odniesieniu do jakości,
  • usystematyzowanie metod i procedur badawczych / wzorcujących,
  • podniesienie rangi oceny zgodności i badań / wzorcowań realizowanych w laboratorium,
  • podniesienie wiarygodności i prestiżu całej organizacji,
  • osiągnięcie korzyści biznesowych, które mogą wyniknąć z realizacji innowacyjnych metod badawczych,
  • uzyskanie certyfikatu akredytacji ISO/IEC 17025 wyd. przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie.

  Etapy wdrożenia ISO/IEC 17025 przez ISO-Complex:

  • audit wstępny – przegląd statusu klienta,
  • identyfikacja metod badania / wzorcowań,
  • określenie polityki, celów i zakresu działalności laboratoryjnej,
  • określenie wymagań technicznych,
  • opracowanie dokumentacji systemu jakości,
  • konsultowanie rozwiązań i szkolenia personelu,
  • wdrożenie wymagań technicznych i systemu jakości,
  • przeprowadzenie badań biegłości,
  • monitorowanie i weryfikacja funkcjonowania systemu,
  • przygotowanie do akredytacji w PCA.

 • INNE SYSTEMY

  Poniżej przestawiamy Państwu znormalizowane standardy wykorzystywane w branżach dedykowanych. ISO-Complex realizuje wdrożenie takich standardów wg indywidualnych ustaleń z klientem.

  -------------------------------------------------------

  PN-EN-14065-TekstyliaSystem RABC – dedykowany dla pralni wg. PN-EN 14065 Tekstylia. Tekstylia poddawane obróbce w pralni – System kontroli skażenia biologicznego

  Norma PN-EN 14065 opiera się na zasadach systemu RABC (Risk Analysis Biocontamination Control), czyli systemu Analizy Ryzyka i Kontroli Skażenia Biologicznego.

  System RABC w wielu aspektach bazuje na systemie HACCP oraz współdziała z innymi systemami zarządzania jakością. W głównej mierze system ukierunkowany jest na analizę ryzyka wystąpienia mikrobiologicznego skażenia pranych wyrobów. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do odzieży i tekstyliów stosowanych np. w branży medycznej, kosmetycznej lub spożywczej. Zamiast badań mikrobiologicznych końcowego produktu stosuje się w tym przypadku środki zapobiegawcze. System RABC ma za zadanie eliminację zagrożenia mikrobiologicznego, poprzez zapewnienie regularnego nadzoru punktów krytycznych, wyznaczonych przez pralnię.

  -------------------------------------------------------

  ISO-29990-2010ISO 29990:2010 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W EDUKACJI I SZKOLENIACH

  ISO 29990 jest systemem zarządzania jakością (ISO 9001) na potrzeby kształcenia i szkolenia, który stawia na pierwszym miejscu, proces zdobywania wiedzy i  jego doskonalenie. Nowa międzynarodowa norma jest efektem pracy zespołu składającego się z pedagogów, auditorów, naukowców i praktyków z różnych krajów, i  skierowana jest do instytucji świadczących usługi edukacyjne, kadr dydaktycznych i osób uczących się oraz osób zainteresowanych branżą edukacji.

   -------------------------------------------------------

  PN-ISO-26000PN-ISO 26000:2012 lub SA-8000 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

  Społeczna odpowiedzialność skupia się na organizacji i jest ściśle związana ze zrównoważonym rozwojem. Społeczna odpowiedzialność biznesu nie musi stanowić dodatkowego czynnika kosztowego w firmie, lecz stając się strategią prowadzenia biznesu powinna jest jednocześnie skutecznym mechanizmem tworzącym wartość dodaną poprzez stymulowanie innowacyjności i budowanie przewagi konkurencyjnej. Główne obszary społecznej odpowiedzialności biznesu: ład korporacyjny, prawa człowieka, stosunki pracy, ochrona środowiska, relacje z konsumentami i zaangażowanie społeczne.

  -------------------------------------------------------

  PN-EN-15593PN-EN 15593:2010 – Opakowania - Zarządzanie higieną w produkcji opakowań do produktów spożywczych

  Norma PN-EN 15593 dotyczy zarządzania higieną w obszarze produkcji opakowań. Celem PN-EN 15593 jest wsparcie przemysłu opakowaniowego w zapewnieniu i zarządzaniu dobrymi praktykami higienicznymi. Norma PN-EN 15593 oparta jest na zasadach analizy zagrożeń i oceny ryzyka. Nawiązuje do wymagań systemów ISO 9001 oraz ISO 22000. Norma może być stosowana niezależnie od innych norm systemowych dotyczących zarządzania.

   -------------------------------------------------------

  PN-EN-15224PN-EN 15224:2013 USŁUGI SEKTORA OCHRONY ZDROWIA -Systemy Zarządzania Jakością – Wymagania oparte na EN ISO 9001:2008

  Dedykowany dla służby zdrowia standard EN 15224:2012, powstał na bazie wymagań normy jakościowej ISO 9001:2008 i zaleceń Rady Unii Europejskiej w sprawie bezpieczeństwa pacjentów. Nowa norma kładzie szczególny nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta w procesie planowania i realizacji usług medycznych, szkoleń dla pracowników oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Norma EN 15224:2012 łączy w sobie dwa podstawowe elementy: zarządzanie procesami klinicznymi oraz zarządzanie ryzykiem.

  -------------------------------------------------------

  PN-EN-ISO-22301PN-EN ISO 22301:2014-11 BEZPIECZEŃSTWO POWSZECHNE - SYSTEMY ZARZĄDZANIA CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA

  Norma ISO 22301 określa wymagania dotyczące zarządzania ciągłością działania. Biorąc pod uwagę stopień ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowych, jakimi są na przykład pożary, podtopienia i zalania, przestępczość, katastrofy budowlane i komunikacyjne. Wymagania normy dotyczącą planowania, ustanowienia, wdrożenia, eksploatacji, monitorowania, przeglądu, utrzymania i ciągłego doskonalenia udokumentowanego systemu zarządzania, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia uciążliwych incydentów, przygotować się na ich wystąpienia, odpowiedzieć na ich działanie i wyjść z kryzysu gdy się pojawiają.

  -------------------------------------------------------

  PN-EN-ISO-3834PN-EN ISO 3834 – ZAPEWNIENIE JAKOŚCI W SPAWALNICTWIE

  Procesy spawalnicze są szeroko stosowane do wytwarzania wyrobów przemysłowych. Spawanie wywiera istotny wpływ na koszty produkcji i jakość wyrobów. Wyroby spawane muszą być eksploatowane, zgodnie z ich przeznaczeniem i określonym stopniem bezpieczeństwa. Niezbędnym staje się zapewnienie pełnego nadzoru nad głównymi i pomocniczymi procesami wytwarzania oraz kontroli.

  System Zapewnienia Jakości prac spawalniczych, zgodny z PN EN ISO 3834, ma zastosowanie we wszystkich komórkach organizacyjnych firmy, związanych z produkcją spawalniczą.

  -------------------------------------------------------

  ISO-TS-16949ISO/TS 16949 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM

  ISO/TS 16949 jest specyfikacją techniczną ISO, łączącą wymagania istniejących już, amerykańskich, niemieckich, francuskich i włoskich norm systemów zarządzania w obrębie globalnego przemysłu motoryzacyjnego. Określa ona specyficzne wymagania jakościowe systemu zarządzania jakością w firmach związanych z motoryzacją.